Powrót

Regulamin wykonania makijażu i fryzur

§ 1 REZERWACJA TERMINU

 

1. Wykonawcą usługi jest Sylwia Ożga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sylwia
Ożga, z siedzibą w Opolu (45-403) ul. Kolendrowa 3/4, posiadająca numer NIP: 8291664179,
REGON: 383706973.
2. Wstępna rezerwacja terminu na wykonanie makijażu może nastąpić za pomocą maila
[email protected]
3. Aby potwierdzić wstępną rezerwację, w terminie 2 dni należy dokonać wpłaty zadatku
4. Zadatek należy wpłacić na konto bankowe w mBanku, numer rachunku: 76 1140 2004 0000 3402 7893 8789 tytułem: imię, nazwisko, data makijażu, ilość osób;
5. Wpłata zadatku stanowi rezerwację terminu oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym
regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień.
6. Brak wpłaty zadatku w terminie 2 dni od wstępnej rezerwacji powoduje jej anulowanie.

 

§ 2 PRZYGOTOWANIE SIĘ DO WIZYTY

 

1. Na wizytę należy przyjść bez makijażu.
2. Spóźnienie na wizytę więcej niż 15 min, daje prawo odmowy wykonania makijażu bądź
wykonania makijażu express, dobieranego przez wizażystkę. Spóźnienie, a w konsekwencji
usługa niepełna nie powoduje obniżenia ceny, ani możliwości zwrotu ceny.

3. Bezpośrednio (tj. 2 dni) przed terminem wykonania makijażu nie zaleca się wykonywać
regulacji brwi oraz usunięcia wąsika oraz korzystać z solarium.


§ 3 INNE ZASADY DOTYCZĄCE WYKONANIA MAKIJAŻU

 

1. Makijaż trwa od 60 do 80 minut i jest wykonywany w STUDIO SYLWIA OŻGA.
2. Jest możliwość wykonania makijażu z opcją dojazdu na wskazane miejsce, gdy liczba chętnych
na makijaż w jedynym miejscu to min. 4 osoby.
3. Zmniejszenie ilości osób na wykonanie makijażu w dniu wykonania usługi, nie powoduje
zmniejszenia łącznej ceny, jaką Zamawiający powinien uiścić za zamówioną usługę.
4. Zmniejszenie ilości osób na wykonanie makijażu 12 godzin przed dniem wykonania usługi,
pozwala Wykonawcy na rezygnację z usługi z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego
i zwrot wpłaconego zadatku.

5. Koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie i wynosi nie mniej niż 2 zł za 1 km.
6. Nie ma możliwości wykonania makijażu ślubnego, bez wcześniejszego makijażu próbnego.
7. Kępki rzęs wliczone są w cenę makijażu. Wersja bez nich nie zmniejsza ceny makijażu.
8. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18 lat, mogą skorzystać z makijażu jedynie za pisemną
zgodą rodzica / opiekuna prawnego.
9. Makijaż jest wykonywany profesjonalnymi, sprawdzonymi kosmetykami, marek o uznanej
najwyższej jakości.
10. Przeszkodą do wykonania usługi jest występowanie u Zamawiającej opryszczki lub innej
choroby przenośnej, np. zapalenie spojówek etc. Poinformowanie Wykonawcy o wystąpieniu
przeszkody na 12 godzin przed terminem wykonania usługi, pozwala Wykonawcy na
rezygnację z usługi z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającej i zwrot wpłaconego zadatku.
11. Brak informacji o wystąpieniu przeszkody do wykonania usługi, może spowodować odmowę
jej wykonania z prawem do zachowania wpłaconego zadatku. Decyzja w tym zakresie należy
do Wykonawcy, który na miejscu oceni ryzyko wykonania usługi.

 

§ 4 ZADATEK

 

1. Zadatek jest wliczony w całościowy koszt makijażu i zostanie odliczony w momencie płatności
po wykonaniu usługi.
2. Ustalony termin makijażu nie podlega zmianie.
3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania makijażu (po upływie ustawowego terminu
do odstąpienia od umowy patrz § 5 poniżej) wpłacony zadatek pozostaje po stronie firmy
Sylwia Ożga.
4. W przypadku rezygnacji przez Sylwia Ożga z wykonania umowy makijażu z powodu
zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności (tzw.
siła wyższa) zadatek zostanie zwrócony Zamawiającej w wysokości w jakiej został wpłacony.
5. W przypadku niemożliwości świadczenia umowy przez Sylwia Ożga np. z powodu choroby,
zadatek zostanie zwrócony Zamawiającej w wysokości w jakiej został wpłacony.

 

§ 5 ODOWOŁANIE REZERWACJI

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca
2014 roku, poz. 827 ze zm.) Klient będący konsumentem – osobą fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą (Sylwia Ożga) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia
Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu ze wskazaniem
danych identyfikujących osobę odstępującą od umowy, termin wykonania makijażu kierować
należy:

  • na piśmie na adres: Sylwia Ożga, ul. Kolendrowa 3/4, Opole (45-403)
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

2. Wykonawca niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu konsumentem, na podany przez niego
adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, gdy
zamówiona usługa makijażu została w całości wykonana.
4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem, Umowa
jest uważana za niezawartą.

 

§ 6 ZWROTY NALEŻNOŚCI

 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących przez Sylwia Ożga do zwrotu
należności wpłaconych przez Klienta na rzecz przez Sylwia Ożga zwrot ten następuje
maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili zaistnienia okoliczności uzasadniających
zwrot.
2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, który jest konsumentem Klient ten nie
ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest Sylwia Ożga prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Sylwia Ożga, z siedzibą w Opolu (45-403) ul. Kolendrowa 3/4, posiadająca numer
NIP: 8291664179, REGON: 383706973, e-mail: [email protected]
2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wykonania rezerwacji wybranej usługi, a ich
niepodanie uniemożliwi dokonanie rezerwacji.
3. Dane będą przechowywane do czasu wykonania rezerwacji lub wycofania zgody na ich
przetwarzanie danych osobowych.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się bezpośrednio pod adresem e-mail: [email protected].

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne
bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu.